Zasady bezpieczeństwa

1. Podczas wyprawy uczestnicy mają obowiązek stosować się do rad i uwag instruktora.

2. Poruszający się skuterem jedzie tym śladem instruktora prowadzącego.

3. Kierujący skuterem śnieżnym w trakcie jazdy oraz postoju zobowiązany jest do zachowania min.10 metrów odstępu pomiędzy pojazdami.

4. Kierownicę należy mocno trzymać obiema rękami oraz balansować ciałem, by zachować równowagę.

5. Podczas jazdy nie wolno palić papierosów, rozmawiać przez telefon, robić zdjęć.

6. Prędkość należy dostosować do warunków terenowych oraz do swoich umiejętności.

7. W trudnych sytuacjach oraz w przypadku braku kontroli nad pojazdem należy natychmiast go zatrzymać, wyłączyć silnik i czekać na pomoc.

 

Zasady użytkowania

1. Użytkownik oświadcza, że jeździ skuterem na własną odpowiedzialność.

2. Użytkownik ponosi odpowiedzialność materialną za użytkowany sprzęt i wszelkie szkody powstałe wskutek jego użytkowania niezgodnego z uwagami instruktora.

3. W przypadku niewłaściwej eksploatacji sprzętu lub nieprzestrzegania zasad należytego użytkowania instruktor ma prawo do natychmiastowego zatrzymania pojazdu i rozwiązania umowy bez zwrotu dokonanej opłaty.

4. Osoby niepełnoletnie mogą prowadzić pojazd tylko pod opieką opiekuna posiadającego prawo jazdy kategorii B, który bierze pełną odpowiedzialność za dane osoby niepełnoletnie na czas użytkowania pojazdu oraz za sprzęt użytkowany przez dane osoby niepełnoletnie.

5. Za odstąpienie skutera osobom trzecim odpowiedzialność ponosi Użytkownik.

6. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany trasy, czasu trwania wycieczki, a także zmian w programie wynikających z warunków pogodowych i terenowych.

7. Osoba prowadząca pojazd podlega przepisom Kodeksu Drogowego, także w zakresie prowadzenia pojazdu pod wpływem alkoholu lub środków odurzających.

8. Wobec osób będących w stanie wskazującym na spożycie alkoholu organizator ma prawo natychmiastowego zatrzymania pojazdu i rozwiązania umowy bez zwrotu opłaty.

9. Użytkownik sam ponosi odpowiedzialność za swoje bagaże oraz rzeczy osobiste.

10. Dla bezpieczeństwa podczas jazdy skuterem śnieżnym użytkownik powinien mieć na głowie kask, z którego ochrony może zrezygnować na własną odpowiedzialność.  

 

Oświadczenie

1. Zapoznałem się z zasadami bezpieczeństwa używania pojazdu, jakim jest skuter śnieżny i zobowiązuję się do ich przestrzegania.

2. Biorę na siebie pełną odpowiedzialność za uszkodzenia sprzętu, terenu, a także krzywdy wyrządzone sobie samemu i osobom trzecim w wyniku użytkowania przeze mnie skutera śnieżnego.

3. Otrzymałem pojazd sprawny, wolny od wad i nie mam do niego żadnych zastrzeżeń.

4. W przypadku doznania urazu lub uszczerbku na zdrowiu nie będę rościł sobie praw do odszkodowania od firmy Frut-Handel.

5. Zobowiązuję się do zwrócenia sprzętu w stanie nienaruszonym.

6. Dane uczestnika zawiera poniższy formularz:

 

Dane osobowe

Imię i nazwisko:

Imię i nazwisko opiekuna:

Adres:

Nr dowodu osobistego:

Telefon:

Data i czytelny podpis: